Potwierdź przybycie na wizytę w Centrum Medycznym
REGULAMIN DOSTĘPU DO APLIKACJI ZATWIERDZANIA WIZYT

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji zatwierdzania wizyt o adresie internetowym https://jestem.luxmed.pl/ prowadzonej przez LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP 5272523080, REGON 140723603, kapitał zakładowy 542 728 500,00 zł.(„LUX MED”)

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Strona – podstrona aplikacji w ramach której po zalogowaniu Pacjent ma możliwość dostępu do Usługi świadczonej za pośrednictwem aplikacji.
 2. LUX MED – LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 3. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi świadczonej za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Placówka– ogólnodostępne placówki własne LUX MED działające pod markami: LUX MED, Medycyna Rodzinna.
 5. Aplikacja – serwis internetowy prowadzony przez LUX MED, dostępny pod adresem https://jestem.luxmed.pl/, za pośrednictwem której Pacjent może korzystać ze świadczonej tam Usługi.
 6. Usługa – usługa świadczona przez LUX MED drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Aplikacji, polegająca na samodzielnym jednorazowym zatwierdzeniu wcześniej umówionej wizyty, z pominięciem stanowiska recepcyjnego w Placówce.
 7. Regulamin– niniejszy regulamin dostępny do wglądu na stronie www.luxmed.pl.

DOSTĘP DO APLIKACJI

 1. W celu skorzystania z Usługi, Pacjent za pośrednictwem Strony loguje się do Aplikacji przy użyciu loginu (nr telefonu komórkowego) oraz hasła dostępu (nr PESEL). Dane te muszą uprzednio znajdować się w systemie komputerowym LUX MED Sp. z o.o., aby doszło do prawidłowej weryfikacji.
 2. Przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z Aplikacji wymagane jest: zapoznanie się przez Pacjenta z Regulaminem oraz akceptacja jego warunków i zaznaczenie przez Pacjenta odpowiedniego checkboxa.
 3. Logowanie do Aplikacji wymaga każdorazowo wprowadzenia loginu oraz hasła dostępu.
 4. LUX MED zapewnia bezpieczne logowanie do Aplikacji wyłącznie przy użyciu narzędzi informatycznych udostępnionych na stronie internetowej https://jestem.luxmed.pl/. Do logowania do Aplikacji nie należy korzystać z żadnych linków przesłanych mailem oraz aplikacji nieautoryzowanych przez LUX MED. LUX MED zaleca niekorzystanie z tego typu narzędzi do połączeń z Aplikacją, ponieważ mogą one stanowić próbę wyłudzenia hasła dostępu do Aplikacji, a w konsekwencji umożliwić dostęp do danych medycznych Pacjenta przez osoby nieuprawnione.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Dostęp do Usługi wymaga zalogowania do Aplikacji.
 2. LUX MED świadczy za pośrednictwem Aplikacji Usługę.
 3. LUX MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyboru rodzaju wizyt, jakie są możliwe do zatwierdzenia przy wykorzystaniu Usługi.
 4. LUX MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyboru Placówek, w których można zatwierdzać wizyty przy wykorzystaniu Usługi.
 5. Zatwierdzanie wizyt przy wykorzystaniu Usługi nie obejmuje:
  1. wizyt, za które Pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę z góry (w całości lub w części) w recepcji Placówki;
  2. wizyt wymagających skierowania lekarskiego lub skierowania wydanego w wersji papierowej przez pracodawcę w ramach medycyny pracy;
  3. wizyt świadczonych na rzecz pacjentów małoletnich (podczas udzielania których wymagana jest obecność rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego – w zależności od okoliczności);
  4. wizyt umawianych za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych lub na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych (assistance);
  5. wizyt, które nie zostały umówione na określoną godzinę, a jedynie ze wskazaniem przedziału czasowego (wizyty dodatkowe);
  6. wizyt umawianych w placówkach podwykonawców LUX MED (tj. wizyt umawianych poza siecią placówek własnych LUX MED);
 6. Z Usługi można skorzystać najwcześniej 15 min przed rozpoczęciem zatwierdzanej wizyty, ale nie później niż o czasie jej rozpoczęcia.
 7. Pacjent jest uprawniony do zatwierdzenia wizyty wyłącznie o ile w chwili korzystania z Usługi jest obecny w Placówce, w której ma mieć miejsce zatwierdzana wizyta.
 8. Wizytę przy wykorzystaniu Usługi można zatwierdzić tylko wtedy jeśli Pacjent posiada aktywne uprawnienia do wizyty w tej placówce.
 9. Wizytę przy wykorzystaniu Usługi można zatwierdzić tylko wtedy, jeśli jest obecna osoba do której Pacjent zapisał się na wizytę.
 10. Pacjent jest zobowiązany do okazania na podczas wizyty dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem weryfikacji tożsamości i Pacjenta. LUX MED będzie uprawniony do odmowy udzielania świadczeń Pacjentowi, który nie będzie legitymował się wymaganym dowodem tożsamości.
 11. W przypadku braku możliwości zatwierdzenia wizyty przy wykorzystaniu Usługi, Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do recepcji Placówki, w której ma się odbyć wizyta. aby potwierdzić i odbyć umówioną wizytę.
 12. Do korzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie przez Pacjenta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 13. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Pacjent w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej; oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z aplikacji jest LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 21C. Administrator przetwarza numer telefonu oraz PESEL użytkownika w celu identyfikacji oraz skorzystania przez użytkownika z aplikacji umożliwiającej potwierdzenie obecności w placówce. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, w tym kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych, pouczenie o przysługujących prawach dostępne są w Polityce Prywatności.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Usługi świadczonej za pośrednictwem Aplikacji mogą być zgłaszane:
  1. listownie na adres: LUX MED Sp. z o.o.; Departament Obsługi Klienta Dział Zarządzania Reklamacjami; ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: obsluga.klienta@luxmed.pl;
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonalności Aplikacji rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych, a reklamacje dotyczące pozostałych kwestii, rozpatrywane będą w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

ZAWARCIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie Usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji zostaje zawarta pomiędzy LUX MED a Pacjentem z chwilą zalogowania się Pacjenta do Aplikacji.
 3. Umowa, o której mowa w ust. 2 powyżej obejmuje jednorazowe świadczenie Usługi na rzecz Pacjenta i ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania z Usługi, lub wylogowania się Pacjenta z Aplikacji. Przez wylogowanie się Pacjenta z Aplikacji rozumie się także sytuację opisaną w ust. 4 punktu „Dostęp do Aplikacji”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pacjent zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klienci mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku).
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Aplikacji, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe LUX MED, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują LUX MED lub podmiotom, z którymi LUX MED zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Aplikacji bez zgody LUX MED.

OK